JOBOSTAV


na obsah


O firme

Firma JOBOSTAV, s.r.o. vznikla na z?klade odborn?ch aktiv?t jej zakladate?a a majite?a. V s?lade s vydan?m ?ivnostensk?m listom z?skavala prax a sk?senosti v t?chto odboroch:

  • Komplexn? stavebn? pr?ce
  • Rekon?truk?n? a moderniza?n? pr?ce
  • B?racie a v?kopov? pr?ce pomocou mechaniz?cie JCB 3CXSM 4T a KUBOTA KX018
  • Remeseln? a mont?ne pr?ce


Filozofia malej stavebnej firmy mus? by? postaven? na dokonalej remeselnej zru?nosti s pozit?vnym efektom na kone?n?ho odberate?a. D?raz na kvalitu pou?it?ch materi?lov, zabudovan?ch pod?a technologick?ch predpisov v?robcu s p?vodn?m rukopisom majstra.Cel? obrazovkaSp?Play?al??

Person?lne obsadenie:

  • 3 riadiaci pracovn?ci (odborne sp?sobil? stavbyved?ci v odbore pozemn? stavby)
  • 30 zamestnancov v profesi?ch ? mur?r, obklada?, izolat?r, tes?r, klampiar, sadrokart?nista, maliar - natiera?, stavebn? robotn?k.


Pr?prava stavebnej z?kazky je podporen? v?po?tovou technikou. Sme schopn? poskytn?? podrobn? kalkul?cie s prisp?soben?m charakteru a n?ro?nosti stavebn?ho diela. Podrobn? rozpo?et je samozrejmou s??as?ou ka?dej zmluvy o dielo.

Dodacie a platobn? podmienky s? dohodnut? individu?lne pod?a charakteru predmetu zmluvy a d?ky realiz?cie.


O firme | Vybavenie | Realiz?cie | Fibran | Kontakt | Fotogal?ria | Mapa str?nok


Webdizajn: PC-PROG | znalosti online   posledn? zmena: 2016-04-22 | jobostav@jobostav.sk

Sp? na obsah | Sp? na hlan? menu